Firma Ulla Heilä Työnohjaus Valmennus Prosessikonsultaatio

Prosessikonsultaatio - Processkonsultation

Prosessikonsultaatio

Kun työyhteisö tai osa siitä on ajautunut ristiriitatilanteeseen tai kriisiin, menetelmänä voi käyttää prosessikonsultaatiota.

Prosessikonsultaatiossa huomio kiinnittyy organisaation toimivuuteen; teemana voi olla organisaation ihmissuhteet, viihtyvyys, päätöksenteko, muutos, ristiriitojen ratkaiseminen tai muut yhteistyöhön liittyvät seikat. Lähtökohtana on, että yhteistyön kehittyessä työn laatu paranee. Konsultti keskittyy asioihin jotka henkilöstö kokee tärkeiksi. Samalla hän pyrkii kiinnittämään osallistujien huomion organisaation perustehtävän ja menestyksekkään toiminnan kannalta olennaisiin tekijöihin. Konsultti ohjaa heitä löytämään erilaisia vaihtoehtoja ja analysoimaan niiden etuja ja haittoja. Konsultin tehtävä on tuoda objektiivinen näkemys asioihin, jotka saattavat herättää voimakkaita tunteita osallistujien kesken.

On tärkeätä oppia analysoimaan todellisia ongelmia ja niiden taustatekijöitä, sekä näkemään mikä on oleellista onnistuneen ratkaisun löytymiseksi. Yhteistyöprosessin kehittyessä henkilöstöllä on mahdollisuus oppia uusia vaihtoehtoja toimintamalleihin ja asenteisiin sekä löytää uusia ongelmien ja ristiriitojen ratkaisukeinoja sekä uudenlaista päätöksentekoa.

Processkonsultation

När en arbetsgemenskap, eller en del av den, har råkat i en konfliktsituation eller kris, kan processkonsultation användas som metod.

I processkonsultation läggs uppmärksamheten vid hur organisationen fungerar; temat kan vara mänskliga relationer, trivsel, förändring, beslutsfattande, konfliktlösning eller något annat som gäller samarbete. Utgångspunkten är, att kvaliteten på arbetet förbättras när samarbetsformerna utvecklas. Konsulten koncentrerar sig på sådant som är betydelsefullt för personalen. Samtidigt försöker hon fästa personalens uppmärksamhet vid faktorer som stöder verksamhetens grunduppgift och framgångsrikt genomförande av den. Konsulten visar på olika alternativ och deras för- och nackdelar. Konsultens uppgift är att bidra med en objektiv syn på företeelser som kan vara känsloladdade bland deltagarna.

Det är viktigt att kunna se de verkliga problemen och deras bakgrundsfaktorer, och att hitta det som gynnar en lyckad lösning. Under samarbetsprocessen har personalen möjlighet att lära sig nya alternativa handlingsmönster och attityder, och att hitta nya lösningsmodeller för problem och konflikter samt beslutsfattande.

Copyright © Ulla Heilä  |   ulla.heila (at) kolumbus.fi
Sivukartta   |   Tietoa sivustosta

Ylös - Upp

Marikoo Kotisivuratkaisut