Firma Ulla Heilä Työnohjaus Valmennus Prosessikonsultaatio

Työnohjaus - Arbetshandledning

Työnohjaus

Työnohjauksessa reflektoidaan työnohjaajan tuella omaa työtä yksin tai ryhmässä. Tavoitteena on auttaa työntekijää onnistumaan ja jaksamaan omassa työssään sekä kehittämään omaa ammatillisuuttaan. Keskustelu on keskeinen työmuoto.

Työnohjauksessa pysähdytään tutkimaan työtilanteita ja ilmiöitä sekä määritellään omaa perustehtävää. Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden purkaa mieltä painavia asioita ja sen seurauksena on usein toivottu muutos. Jatkuessaan säännöllisesti pitempään työnohjaus vapauttaa voimavaroja, jotka ovat työssä olleet sidottuina vaikeisiin tilanteisiin tai ihmissuhteisiin ja niistä kasaantuviin ongelmiin .

Työnohjauksessa oppii tunnistamaan ja käsittelemään työn aiheuttamaa stressiä. Kyky ehkäistä ja käsitellä ristiriitoja kehittyy ryhmätyönohjauksessa, jossa harjoitetaan aktiivista toisten kuuntelua.

Suomen työnohjaajat ry:n (STORY:n) jäsenenä noudatan työssäni heidän periaatteitaan.

Arbetshandledning

I arbetshendledning reflekterar man kring sitt eget arbete individuellt eller i grupp med stöd av arbetshandledaren. Målsättningen är att hjälpa arbetstagaren med att lyckas och orka i sitt arbete samt att utveckla den egna professionaliteten. Den centrala metoden är diskussion.

I arbetshandledning stannar man upp och granskar arbetssituationer och fenomen och definierar den egna grunduppgiften. Arbetshandledning erbjuder tillfällen att avlasta sådant som man grubblar på i arbetet och leder ofta till önskade förändringar. Arbetshandledning som pågår regelbundet under en längre tid kan frigöra sådan energi som varit bunden till svåra situationer eller människorelationer och problem som de förorsakar i arbetet.

I arbetshandledning lär man sig att känna igen och bearbeta stressfaktorer som hör till arbetet. Förmågan att förebygga och hantera konflikter utvecklas i takt med att färdigheten att lyssna på varandra i grupparbetshandledning ökar.

Som medlem i Suomen työnohjaajat ry (STORY) följer jag deras principer i mitt arbete.

Copyright © Ulla Heilä  |   ulla.heila (at) kolumbus.fi
Sivukartta   |   Tietoa sivustosta

Ylös - Upp

Marikoo Kotisivuratkaisut