Firma Ulla Heilä Työnohjaus Valmennus Prosessikonsultaatio

Valmennus - Coaching

Valmennus

Esimiehille ja esimiesryhmille tarkoitettu valmennus toteutetaan noin puolen vuoden prosessina. Prosessi aloitetaan osallistujien esimiehen kanssa neuvottelulla, jossa kirkastetaan organisaation ajankohtaiset haasteet ja johtamisen kehittämiskohteet. Neuvottelussa asetetaan valmennusprossesin tavoitteet.

Valmennusprosessissa keskitytään mm. seuraavaan:

»   perustehtävän ja yhteisen tavoitteen kirkastamiseen

»   johtamisen tekojen tutkimiseen arjen toiminnan kautta ja reflektiivisen työotteen sisäistämiseen

»   johtamiseen varatun ajan ja tehtävän yhteensovittamiseen

»   parempaan itsensä ja ihmisten johtamiseen

Coaching

Coaching är en cirka sex månader lång process avsedd för förmän och ledningsgrupper. Processen inleds med en diskussion tillsammans med deltagarnas förman, där man preciserar organisationens aktuella utmaningar och utvecklingsområden inom ledarskapet. Under diskussionen sätter man upp målet för coachingprocessen.

Under coachingprocessen fokuseras bl.a på följande:

»   att precisera grunduppgiften och målsättningen

»   att implementera ledarskapet genom vardagens konkreta handlingar och att   anamma ett reflektivt arbetssätt

»   att jämka ihop tiden som är avsatt för ledarskap med uppgifterna

»   att bli bättre på att leda sig själv och andra

Copyright © Ulla Heilä  |   ulla.heila (at) kolumbus.fi
Sivukartta   |   Tietoa sivustosta

Ylös - Upp

Marikoo Kotisivuratkaisut